Machine Translation Research

at Rochester

PEOPLE

Alumni: Hao Zhang, Ding Liu, Shaojun Zhao, Matt Post, Tagyoung Chung, Licheng Fang, Elif Eyigoz, Marzieh Bazrafshan, Iftekhar Naim, Xiaochang Peng

CODE

PUBLICATIONS

See complete list.October 4, 2018