Chenliang Xu

pic

Ph.D. Students


Samuel Lerman

Zhiheng Li

Jing Bi

Chao Huang

Luchuan Song

Nguyen Manh Nguyen

Susan Liang

Zeliang Zhang


Lele Chen, 2022

Staff Research Scientist
@ Oppo US Research

Yapeng Tian, 2022

Assistant Professor
@ UT Dallas

Jing Shi, 2022

Research Scientist
@ Adobe Research


Visiting Scholars


Ali Vosoughi
Fall 2022 - Present

Ph.D. Student
@ UR ECE

Daiki Shimada
Fall 2022 - Present

Researcher
@ Sony R&D Center

Robert Jacobs
Fall 2018

Professor
@ UR BCS

Baojie Fan
Su. 2018 - Sp. 2019

Associate Professor
@ NUPT


Masters Students


 1. Rongyi Zhu (Fall 2022 - Present, URCS)
 2. Shijian Deng (Fall 2021 - Fall 2022, URCS then Ph.D. student at UT Dallas)
 3. Guangyu Sun (Fall 2020 - Summer 2022, URCS then Ph.D. student at UCF)
 4. Rohan Sharma (Summer - Fall 2020, UR GIDS then Ph.D. student at SUNY Buffalo)
 5. Guo Li (Summer 2019 - Spring 2020, URCS then SDE at Amazon)
 6. Guofeng Cui (Spring 2019 - Spring 2020, URCS then Ph.D. student at Rutgers University)
 7. Ziyi Kou (Fall 2018 - Spring 2020, URCS then Ph.D. student at Univ. of Notre Dame)
 8. Justin Tian (Fall 2018 - Spring 2019, URCS)
 9. Jing Bi (Summer 2018 - Summer 2020, UR ECE then Ph.D. student at URCS)
 10. Wei Zhang (Summer 2018 - Spring 2019, URCS then SDE at Amazon)
 11. Hao Huang (Summer 2018 - Spring 2019, URCS then Ph.D. student at NYU)
 12. Wentian Zhao (Summer 2018 - Spring 2019, URCS then Machine Learning Engineer at Adobe)
 13. Shaojie Wang (Summer 2018 - Spring 2019, URCS then Ph.D. student at WUSTL)
 14. Jie Chen (Fall 2017 - Fall 2019 then Microsoft Research)
 15. Li Ding (Summer 2017, UR GIDS then Research Engineer at MIT)
 16. Sudhanshu Srivastava (Spring - Summer 2017, URCS then Ph.D. student at UCSB)
 17. Lele Chen (Spring 2017 - Spring 2018, URCS then Ph.D. student at URCS)
 18. Mingyang Zhou (Spring 2016, Univ. of Michigan then Ph.D. student at UC Davis)
 19. Yao Li (Spring 2013, SUNY Buffalo)

Undergraduate Students


 1. Pinxin (Andy) Liu (Spring 2023 - Present, URCS)
 2. Ji-Ze Jang (Summer 2021 - Summer 2022, URCS)
 3. Miranda Rublaitus (Summer 2022, NSF REU, Yale University)
 4. Kalsey Colotl (Summer 2022, NSF REU, NYU)
 5. Sizhe Li (Spring 2020 - Fall 2022, URCS; Finalist for the CRA Outstanding UG Researcher Awards 2023)
 6. Phuong Vu (Fall 2021, URCS)
 7. Yiyang Su (Summer 2020 - Spring 2021, URCS then Ph.D. student at Michigan State Univ.)
 8. Logan Peters (Summer 2020, Carleton College)
 9. Theodore Chapman (Summer 2020, NSF REU, URCS)
 10. Patrick Phillips (Summer 2020, NSF REU, URCS)
 11. Bryce Elizabeth Yahn (Summer 2020, NSF REU, UR BCS)
 12. Tianyou Xiao (Summer 2018 - Fall 2019, URCS then MS student at Cornell Tech)
 13. Wenxuan Bao (Summer - Fall 2019, Tsinghua University then Ph.D. student at UIUC)
 14. Ariel Tello (Summer 2019, Xero Research Fellow, URCS)
 15. Chenxiao Guan (Summer 2018, Xerox Research Fellow, UR CE then MS student at CMU)
 16. Qiuyue Sun (Summer 2018, URCS)
 17. Justin Goodman (Summer 2018, NSF REU, University of Maryland)
 18. Marc Moore (Summer 2018, NSF REU, Mississippi State University)
 19. Amos Newswanger (Summer - Fall 2017, URCS)
 20. Max Torop (Summer 2017, URCS then MS student at WUSTL)
 21. Zhiheng Li (Summer-Fall 2017, Wuhan University then Ph.D. student at URCS)
 22. Wei Zhao (Summer 2017, USTC)
 23. Wes Smith (Summer 2017, NSF REU, University of Edinburgh then Ph.D. student at URCS)
 24. Moses Bug (Summer 2017, NSF REU, Brandeis University)
 25. Shengqi Suizhu (Fall 2016 - Spring 2017, URCS)
 26. Austin Schaffer (Spring 2014, SUNY Buffalo)
 27. Libing Wu (Spring 2014, SUNY Buffalo)
 28. Spencer Whitt (Summer 2013, SUNY Buffalo)
 29. Tyler Ganter (Summer 2013, SUNY Buffalo)